Kayaların radyometrik

Radyometrik tarihleme kullanımı ilk kez 1907 yılında Bertram Boltwood tarafından yayınlanmıştır. ve fosillerin yaşı veya Dünya'nın kendisi de dahil olmak üzere kayaların ve diğer jeolojik özelliklerin mutlak yaşı ve ayrıca doğal ve insan yapımı malzemelerin tarihlendirilmesi için de kullanılabilir. Jeolojik ve arkeolojik materyallerin yaşını tayinde kullanılan gerek radyoaktif gerekse diğer metotlar, birtakım kabullere ve tahminlere dayandığı için istenen hassasiyette değildir. Bu bakımdan ortaya konan yaşların gerçek yaşlar olduğu hususunda tereddütler hasıl olmaktadır. Jeolojide “yaş” genellikle nispi (göreceli) bir mana taşır. Alastair Robertson's 33 research works with 1,772 citations and 4,452 reads, including: KIZILDAĞ (HATAY) OFİYOLİTİNİ OLUŞTURAN MAGMATİK KAYALARIN JEOKİMYASI VE U-Pb JEOKRONOLOJİSİ Radyometrik tarihleme, yaşları tespit edilen kayaların kapalı sistemler olduğunu öne süren hatalı bir varsayıma dayanır. Bu iddia, tüm tarihi boyunca eldeki örneğe hiçbir ana veya yavru izotopun eklenmediğini veya çıkarılmadığını varsayar. Dünyamızın yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıldır. Bulunan en eski kayacın yaşı ise radyometrik verilere göre yaklaşık 4 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Önceleri kızgın gaz kütlesi hâlindeki Dünya’nın dış yüzeyinin soğuyarak katılaşmasıyla, yer kabuğu oluşurken, ilk kayaçlar meydana gelmiştir. • 1950'li yıllarda yerbilimciler kayaların yaşlarının hesaplamak için radyoaktif elementlerin ölçümlerini kullanarak bir teknik geliştirdiler, buna radyometrik yaş tayini diyoruz. • İzleyen on yıllar içinde radyometrik yaş tayini tekniğinde büyük gelişmeler olmuştur. Bölgede yapılan radyometrik çalışmalar, sarı ve kirlibeyaz ponza çakıllı tabakaların hakim olduğu tüf kayaların, günümüzden 25 milyon yıl önce başlayan ve 15 milyon yıl süren Miosen devir (Üst Miosen) sonlarında, volkanik faaliyetlerle oluştuğunu gösteriyor.

Jeolojik ve arkeolojik yaş tayin metotları güvenli midir ...